Klage -og ankerett

Klagerett

Du har anledning til å klage på forhold som er tilknyttet sertifiseringsordningen. Dette kan omhandle gjennomføring av eksaminering, resultat av eksaminering, sertifiserte personer, sertifiserte bedrifter, eller andre aktiviteter som SSE er ansvarlig for.
Klagen skal begrunnes og sendes skriftlig til SSE (post@ttsoft.no) innen 3 uker fra hendelsen inntraff. SSE vil behandle klagen og det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding innen 3 uker etter at klagen er mottatt. 

Omhandler klagen en person er SSE pliktig å opplyse vedkommende om klagen.

Ankerett
Dersom du er uenig i SSE`s avgjørelse om sertifisering, suspensjon, tilbaketrekking, har du mulighet til å anke denne avgjørelsen. Anken skal begrunnes og sendes skriftlig til SSE (post@ttsoft.no) senest innen 3 uker etter vedtak om sertifisering er utstedt. SSE vil behandle anken og det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding innen 3 uker etter at anken er mottatt.
Konklusjon på anken er endelig.