Personvernerklæring for SOFT Sertifisering AS («SSE»)

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon om de databehandlerne vi benytter.

1. Personer registrert i CertaSoft

Vi behandler opplysninger om personer i CertaSoft for håndtering av kursdeltagelse, eksaminering, sertifisering, sertifikat, registrering av tt-erfaring, klager, anker, dokumentasjon, oppfølgning og styring av tilganger.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår rolle som forvalter av sertifiseringsordninger for personsertifisering.

Opplysninger blir lagret hos oss elektronisk. Opplysninger er tilgjengelig for kursbedrifter, arbeidsgiver, sikringsleder, publikum og SSE. Det er kun nødvendig informasjon som deles. Kursbedrifter gis informasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskrav og gjennomføring av kurs er ivaretatt.  Arbeidsgiver gis informasjon om arbeidstakers sertifikat og tt-erfaring. Sikringsleder gis tilgang til å føre tt-erfaring. Se tabell om hvilken informasjon som deles med hvem.

Personinformasjon 

Kursbedrifter 

Arbeidsgiver 

Sikringsleder 

Publikum 

CertaSoft ID

x

x

x

x

Navn

x

x

x

x

Fødselsdato

x

x

 

 

Nivå på sertifikat

x

x

x

x

Utløpsdato på sertifikat   

x

x

x

x

Sertifikatet

x

x

 

 

Arbeidsgiver

x

x

 

 

tt-timer

x

x

 

 

Aspirantperiode

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med SSE informasjonsplikt angående sertifikater er det også tilgjengelig for publikum å søke på sertifikatnummer på SSE nettside.

Vi oppbevarer opplysninger inntil personen ber om å bli slettet. Vi lagrer opplysninger for å dokumentere historiske data og statistikk for tilkomstteknikk i Norge.

Vi gir Sentrum Regnskapskontor AS (vår databehandler) de opplysningene som er nødvendige for å administrere fakturering av sertifikatavgifter.

2. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å levere våre tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi lagrer opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt våre tjenester.

3. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt våre tjenester.

 4. Ansatte

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor.

Opplysninger blir lagret hos oss elektroniske. Opplysninger er tilgjengelig kun for fast ansatt i administrasjonen. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

Vi gir Sentrum Regnskapskontor AS (vår databehandler) de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold.

5. Tidligere ansatte

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

6. Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

7. Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

Når du har registret personopplysninger hos SSE har du rett til å:

  • be om tilgang til opplysningene som er lagret om dem
  • be om retting av opplysninger som er uriktige
  • be om sletting av opplysninger
  • be om begrensning av behandling
  • protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre
  • trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • klage til Datatilsynet i Norge (eller tilsvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger

8. Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig:

SOFT Sertifisering AS (org. nr. 994 913 514). Vår postadresse er PB 37 Slettebakken, 5899 Bergen. Du kan også kontakte oss pr post@ttsoft.no eller telefon 93 28 36 01.

Andre behandlingsansvarlige:
Sentrum Regnskapskontor AS
Skuteviksbodene 18-19, 5035 Bergen
post@sentrumrk.no telefon 55 36 27 40