Sertifisering av virksomheter

Sertifisering av virksomheter

I NS 9600 er det to bedriftssertifiseringer:

NS 9600-4:2020 Krav til opplæringsvirksomheter
NS 9600-5:2020 Krav til utførende virksomheter

Kursbedrifter
Sertifiserte kursbedrifter er kvalifisert til å gjennomføre kurs for personer som ønsker å sertifisere seg i henhold til NS 9600. 

Utførende bedrifter (virksomheter som tilbyr tjenester)
Sertifiserte utførende bedrifter er kvalifisert til å levere tjenesten tilkomstteknikk i henhold til NS 9600. 

 

Før man søker
Før man søker om sertifisering skal man sette seg inn i standarden og vurdere om man tilfredsstiller de kravene som er definert der.

Kursbedrifter må sette seg inn i NS 9600 del 4. Bedriften må også tilfredsstille kravene i del 2 og del 3 som beskriver opptakskrav til kurs og læreplaner.

Utførende virksomheter må sette seg inn i NS 9600 del 5. Bedriften må også tilfredsstille kravene i del 1 som beskriver operative rutiner for tilkomstteknikk.

Standardene kjøpes hos Standard Online (Standard Norge eier standarden)

 Alle bedrifter som søker må ha:

  • En fast ansatt fagansvarlig. Fagansvarlig skal være, eller tidligere ha vært sikringsleder (NS 9600). Det skal også være en stedfortreder for fagansvarlig. Det stilles samme krav til stedfortreder.
  • Styringssystem/prosedyrer som oppfyller kravene i NS 9600

 I tillegg gjelder følgende for:

Utførende virksomhet

  • Har hatt egne prosjekt i minimum 6 måneder der man er ansvarlig for utførelse av tilkomstteknikk (benyttet eget personell og styringssystem)

 Kursbedrift

  • Virksomheten har kursleder med 3 års erfaring -og minimum 1000 loggførte timer som sikringsleder (NS 9600). Kursledere skal også ha 25 kursdager som instruktør i tilkomstteknikk i løpet av siste 36 måneder. 
  • Har kurslokaler/rigg
  • Har læreplaner for alle nivå
  • Har opplæringsmateriell

 Oppfyller man dette kan man søke om sertifisering

Søknad om sertifisering
Virksomheter som ønsker å bli sertifisert må søke. Søknadskjema lastes ned her og sendes utfylt til post@ttsoft.no.

 Sertifiseringsprosess bedrift

 Figur: Sertifiseringsprosess

Kontrakt
Før sertifiseringsprosessen starter, inngår bedriften og SSE en kontrakt som beskriver ansvar og vilkår.

Samsvarsvurdering
Virksomheten skal gjennomføre en samsvarsvurdering for å identifisere at alle krav i standarden er dekket i virksomhetens styringssystem.

Dokumentgjennomgang
Når virksomheten har ferdigstilt samsvarsvurderingen gjennomfører SSE en dokumentgjennomgang. Dette er en revisjon som SSE gjennomfører uten at virksomheten er til stede.

Revisjon
Revisjonen gjennomføres hos virksomheten. Når avvik i forbindelse med revisjonen er lukket, blir virksomheten sertifisert.

Sertifikat
Sertifiserte bedrifter får utstedt et sertifikat med gyldighet på 3 år.

Oppfølging av sertifikat
I sertifikatets gyldighetsperiode er det krav til minimum 2 revisjoner. For utførende virksomheter skal disse revisjonene gjennomføres i prosjekt der tilkomstteknikk utføres og for opplæringsvirksomheter gjennomføres revisjonene hos virksomheten.